Rabu, 28 Juli 2010

Album Rubi, Penerbit Gramedia

RUBI no. 1

RUBI No. 2