Selasa, 24 Mei 2011

Majalah "WANITA" Tahun 1956

No. 10, 25 Mei 1956

No. 11, 10 Djuni 1956

No. 14, 24 Djuli 1956

No. 15, 10 Agustus 1956

No. 16, 25 Agustus 1956